TÍTOL I. DELS USUARIS

Es considera usuari de la biblioteca qualsevol persona que accedeixi al recinte en horari d’obertura al públic.

Article 4.  Drets dels usuaris/es

Article 5.  Deures dels usuaris/es

Article 6.  Règim de sancions

Anuncis