Article  9. Servei de préstec

El servei de préstec té com a finalitat permetre la cessió temporal i gratuïta de documents i material (llibres, DVDs, CDs,CD-Rom, lectors d’e-books, etc…) de la biblioteca a l’usuari.

 1. El servei de préstec és gratuït i a disposició de tots els/les ciutadans/es. No obstant, aquests/es hauran d’estar en possessió d’un carnet de lector/a del SLPC (Sistema de lectura pública de Catalunya), i serà imprescindible la seva presentació per poder retirar qualsevol document.
 2. Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser objecte de préstec a excepció de les obres de consulta general o d’ús freqüent, (alguns diccionaris, enciclopèdies i fons  de la col·lecció local)  els documents exhaurits o difícilment reemplaçables o que tinguin caràcter d’únics, les obres del fons de reserva i els últims números dels diaris i de les revistes.
 3. La Biblioteca es reserva el dret a restringir temporalment o definitivament el servei de préstec a aquells usuaris que incompleixin la normativa.
 4. Actualment el servei de préstec permet emportar-se un màxim de documents per tipus de suport de:
LLIBRES REVISTES CD DVD ELECTRÒNICS
10  4 3 3

3

Sempre tenint en compte que en cap cas el nombre total de documents  en préstec superarà la xifra de 20.

 1. El termini del préstec és de 30 dies naturals. Es podran demanar com a màxim dues pròrrogues (per 30 dies més cadascuna) que seran concedides sempre i quan no hi hagi cap reserva feta per un altre usuari. La pròrroga es podrà efectuar personalment, per telèfon i per correu electrònic. La renovació s’haurà de demanar sempre abans de la finalització del termini de préstec.
 2. Cada usuari/a podrà reservar un màxim de 5 documents a la vegada i les reserves es podran demanar personalment a la biblioteca, per correu electrònic, telèfon o al catàleg ARGUS. Quan aquests estiguin disponibles se’l avisarà i disposarà de 5 dies hàbils per a recollir-los transcorreguts els quals perdrà el dret de reserva.
 3. Els usuaris que de manera injustificada no respectin els terminis de recollida de les reserves quedaran exclosos d’aquest servei en els següents termes:

1 reserva sense recollir: 1 mes sense servei

2 reserves sense recollir: 3 mesos sense servei

3 reserves sense recollir: 6 mesos sense servei

 1. No es gestionaran reserves o renovacions als usuaris amb documents prestats fora de termini.
 2. El programa informàtic de control del préstec actual comptabilitza 1 punt de sanció per cada document i dia de retard en la devolució. Arribat a 60 punts automàticament bloquejarà el dret de préstec de l’usuari/a durant 15 dies.
 3. Les reclamacions dels documents prestats i fora de termini es faran per telèfon, correu electrònic, correu postal, etc… Si les dades facilitades per l’usuari són incorrectes, té el telèfon desconnectat, no té contestador, etc. i no en pot tenir constància de la reclamació, igualment es procedirà a aplicar la sanció corresponent.
 4. En els casos greus de morositat els usuaris quedaran exclosos de tots els serveis de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública.
 5. Si abans d’endur-se documents en préstec observés qualsevol desperfecte, l’usuari té l’obligació de  fer-li saber al personal de la Biblioteca a fi i efecte de que aquest prengui nota, i quedi constància. En cas contrari, si a la devolució dels documents, aquest constatés desperfectes, l’usuari se n’haurà de fer responsable dels mateixos.
 6. La persona titular del carnet serà l’única responsable dels documents retirats en préstec i, per tant haurà de vetllar per la seva integritat.
 7. L’usuari que retorni un document malmès o no el retorni, estarà obligat a restituir-lo amb l’aportació d’un exemplar de la mateixa edició i característiques del que es va emportar, o abonar l’import íntegre d’un exemplar nou de similars característiques, mentre no acompleixi aquesta condició no podrà fer ús dels serveis de la biblioteca.
 8. Les devolucions s’hauran de fer a la mateixa biblioteca o a la bústia 24 h. que hi ha instal·lada a l’entrada si és fora de l’horari d’obertura de la biblioteca. Quan es retorni un document mitjançant la bústia externa l’usuari haurà de tenir en compte que el sistema informàtic la registrarà l’endemà, per tant se n’haurà d’assegurar de efectuar aquesta devolució 24 hores abans de la finalització del termini.
 9. Aquest règim de préstec podrà ser modificat amb l’obligació d’informar oportunament els usuaris en temps i forma suficient.
 10. En qualsevol cas, la direcció de la biblioteca es reserva el dret d’interpretació d’aquesta normativa.