Article 6.  Règim de sancions

El règim de sancions pretén preservar els drets de les persones usuàries, la integritat dels béns i serveis i el dret del personal de la biblioteca a exercir la seva professió amb dignitat, honor i autoritat.

6.1.   Infraccions. Segons la seva gravetat, les infraccions seran considerades:

 1. Lleus.
  • Incompliment de qualsevol aspecte regulat per aquest reglament i no tipificat com a greu o molt greu. Incompliment de qualsevol norma elemental de convivència, civisme i respecte vers els altres usuaris o el personal de la biblioteca.
 2. Greus.
  • No fer cas als requeriments del personal de la Biblioteca per a cessar en una conducta tipificada com a falta lleu.
  • Incomplir la prohibició d’accés.
  • Obrir sessions d’internet amb la identificació d’un altre usuari.
  • Reiteració de faltes lleus, tres o més en un període de tres mesos.
 3. Molt greus.
  • Fer cas omís a requeriments del personal de la Biblioteca per a cessar en una conducta tipificada com a falta greu.
  • Accions o comportaments violents, agressius, amenaçadors, incontrolables o que puguin ser percebuts i viscuts així pels altres usuaris o personal de la biblioteca.
  • Insultar o faltar al respecte de forma greu al personal de la Biblioteca.

6.2.   Sancions. S’estableixen segons la gravetat de la infracció:

 1. Les infraccions lleus comportaran una amonestació verbal i/o per escrit i la prohibició d’entrada a la Biblioteca i d’ús dels seus serveis, per un període màxim de quinze dies.
 2. Les infraccions tipificades com a greus donaran lloc a la prohibició d’entrada i d’ús dels serveis per un temps no inferior a un mes ni superior a un any.
 3. Les infraccions molt greus es sancionaran amb la prohibició d’accés a la Biblioteca i a tots els seus serveis per un període mínim d’un any, i poden comportar l’expulsió permanent i/o fins resolució judicial ferma de la denúncia interposada, si n’hi ha, en atenció a la gravetat dels fets.

La tipificació i règim de sancions de les infraccions relatives al préstec d’ordinadors portàtils i lectors de llibres electrònics s’inclouen als articles 13.8 i 14.1 del present reglament. Les sancions s’entendran sempre com a complementàries a les establertes als art. 6.1 i 6.2.

A més de les sancions corresponents a l’exclusió dels espais i serveis bibliotecaris, els usuaris hauran de restituir, si és el cas, aquells béns materials malmesos o robats, o el seu contravalor monetari.

L’emissió de còpia del carnet d’usuari a petició del mateix, i no justificada mitjançant la corresponent denúncia per pèrdua o robatori, es considerarà una infracció lleu sancionada  amb l’abonament de 3€.

6.3.  Procediment sancionador

De manera cautelar, i quan un usuari no cessi en una actitud o conducta tipificada com a falta, sigui de la gravetat que sigui, a requeriment del personal de la Biblioteca, aquest estarà facultat per a  prendre la mesura provisional d’expulsar-lo immediatament de les instal·lacions, a fi de preservar el bon ordre de l’establiment i el gaudi de les seves prestacions a la resta de d’usuaris.

Seguidament, es remetrà informe per escrit a l’Ajuntament per a que es procedeixi a imposar les sancions pertinents.

Totes les sancions seran imposades per l’òrgan municipal competent, sense perjudici de la mesura d’expulsió cautelar anteriorment citada.

La imposició de sancions corresponents a faltes lleus no requerirà de tramitació d’expedient sancionador, només la resolució de l’òrgan competent.

Les incidències que conformin l’existència d’una falta lleu i la correlativa amonestació verbal, hauran de ser documentades en una acta que subscriuran la persona del servei que hagi intervingut directament i la responsable del servei en aquell moment. La dita acta serà remesa a l’Ajuntament als efectes pertinents.

Les infraccions greus i molt greus  comportaran la incoació d’expedient sancionador  i es tramitaran seguint el procediment previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre.

La comunicació d’aquestes infraccions greus i molt greus a l’Alcaldia, les durà a terme la persona integrant del servei de la Biblioteca que correspongui en forma de denúncia, que inclourà les dades d’identificació de l’infractor i la descripció detallada dels fets.