Article 5.  Deures dels usuaris/es

Per tal de gaudir de la Biblioteca en les millor condicions cal que tothom mantingui una actitud correcta i respectuosa tant amb els altres usuaris/es com amb el personal, el fons i els béns de la biblioteca.

 1. Respectar el personal. L’educació, el respecte i la cortesia han de ser mutus. En qualsevol cas, el personal de la biblioteca no tolerarà insults personals ni comentaris pejoratius o denigrants respecte de la seva persona o la dignitat de la institució per la qual treballa.
 2. Identificar-se, amb el carnet de la biblioteca, DNI, targeta de resident, passaport, etc., a requeriment del personal de la biblioteca.
 3. Informar el personal de la biblioteca de qualsevol accident o incident que pugui posar en risc la seguretat de les persones o béns.
 4. Vigilar les seves pertinences. La biblioteca no es fa responsable de pèrdues i robatoris. No obstant, tots els objectes trobats podran ser recuperats pels seus propietaris en el taulell de la planta baixa en el termini d’una setmana. Transcorregut aquest temps sense reclamació, seran o bé destruïts o bé adreçats al servei d’objectes perduts de la Policia Local.
 5. El personal de la biblioteca en cap cas es farà càrrec de la vigilància ni cura de les pertinences dels usuaris.
 6. Els/les usuaris/es dels servei disposen, a l’entrada, de taquilles per a dipositar els seus efectes personals. Aquestes es podran fer servir diàriament en horari d’obertura de la biblioteca, però no es permès deixar-les tancades fora del mateix. La biblioteca es reserva el dret d’obrir-les i accedir als seu contingut a la finalització de cada jornada. Igualment no es fa responsable dels béns dipositats.
 7. Deixar els documents consultats damunt la taula o bé en un dels llocs destinats al efecte.
 8. Evitar sorolls innecessaris que pertorbin als demés.
 9. Els adults que acompanyen un menor són responsables de l’actitud que mostri el nen/a a la biblioteca, i han de promoure tant el bon ús dels materials que tenen a la seva disposició, com la conducta adequada pel gaudi de la lectura i les activitats programades. Hauran  d’evitar que el nen/a corri de manera incontrolada, cridi, plori desconsoladament o buidi els prestatges a manera de joc.
 10. Els usuaris que acompanyin persones que requereixin una atenció especial (nens, persones discapacitades, malalts mentals, etc.) s’hauran de fer càrrec de la seva cura i no podran deixar-los sols a la biblioteca.
 11. Complir la normativa de la biblioteca i dels seus serveis.
 12. Els/les usuaris/es s’hauran d’abstenir de:
 • desenvolupar activitats que puguin destorbar altres usuaris. No es podrà jugar a jocs no autoritzats o fer rodar pilotes; embrutir; fer servir alarmes d’aparells diversos; cantar, xiular; posar els peus damunt les taules o cadires; utilitzar aparells de reproducció de manera audible per la resta dels usuaris; molestar a propòsit o amenaçar; fer servir un llenguatge groller, racista o sexista; etc.
 • envair la intimitat d’altres usuaris;
 • estar sota els efectes d’alcohol o drogues;
 • obrir les portes d’emergència excepte en cas d’alarma justificada;
 • demanar diners, apostar; la venda ambulant de qualsevol mena;
 • deixar propaganda sense permís;
 • fumar, tret de la terrassa del bar;
 • menjar i beure (a excepció d’aigua). Només en casos concrets i justificats els responsables de la biblioteca podran autoritzar-ho.
 • escriure o fer senyals en cap document;
 • reservar punts de lectura o estudi;
 • malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la Biblioteca;
 • canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca;
 • realitzar activitats que puguin entorpir el funcionament normal de la Biblioteca;
 • connectar els telèfons mòbils sense mode  silenci, i contestar les trucades dins les instal·lacions. Només al bar de la biblioteca se’n podrà fer un ús no restringit.
 • Apropiar-se indegudament de béns de la biblioteca. El personal de la biblioteca es reserva el dret d’inspeccionar qualsevol bossa o motxilla sota la ferma sospita de furt de material de la biblioteca.

Els usuaris que incompleixin alguna de les premisses anteriors podran ser convidats a abandonar la biblioteca de manera immediata, sense perjudici de la sanció a que pugui donar lloc amb posterioritat.