Article 4.  Drets dels usuaris/es

 1. No ser discriminat per raó de sexe, edat, condició econòmica, origen, o religió.
 2. Ser tractats amb el màxim respecte i consideració per tot el personal de la biblioteca.
 3. Gaudir dels espais i serveis de la biblioteca sense més limitacions que les establertes en el present reglament.
 4. A alletar i alimentar els nadons, amb la cura necessària, a qualsevol espai de la biblioteca.
 5. Rebre els serveis bàsics de la biblioteca (consulta, préstec, connexió a internet, ús en general dels ordinadors, visionat i audició) de manera gratuïta.
 6. Rebre correctament i continuadament el servei.
 7. Comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques.
 8. A ser informats sobre el fons de què disposa la Biblioteca, el seu funcionament i la normativa. La Biblioteca funcionarà també com a punt d’informació ciutadana.
 9. Rebre l’atenció de personal qualificat. Els usuaris poden demanar ajut al personal de la biblioteca, que els prestarà el suport necessari per facilitar-los l’ús dels serveis i els iniciarà en les tècniques de recerca de fons.
 10. Confidencialitat i discreció quan a la informació sobre les seves dades personals, peticions i lectures.
 11. Dret a expressar la seva opinió. La biblioteca disposarà d’una bústia –virtual i/o material- per a facilitar la tramitació de suggeriments, propostes i queixes dels usuaris. El personal de la biblioteca les recollirà i donarà resposta per escrit si així es demana. Igualment, els usuaris podran efectuar queixes i reclamacions sobre el servei a l’OIAC de l’Ajuntament, si ho estimen oportú.
 12. Suggerir fons per adquirir. Per l’ampliació i renovació del fons bibliogràfic i audiovisual i en l’aplicació de la política d’adquisicions, es tindran en compte les “desiderata” expressades pels usuaris.
 13. A participar en les activitats i els actes que s’organitzin, els quals s’anunciaran amb el temps suficient i de la forma més convenient per garantir la seva difusió entre el major nombre possible de gent.
 14. La present normativa restarà a disposició de tots els usuaris per a que la puguin consultar. Com a mínim un resum d’aquesta normativa s’exposarà en un lloc visible de la Biblioteca; així mateix, l’horari d’atenció al públic i dels serveis amb horaris restringits, si cal.