Article 3. El carnet de la Biblioteca

 1. El carnet de la biblioteca és el títol que habilita per l’ús del servei de préstec. També el d’aparells d’audició, PCs de l’aula multimèdia i ordinadors portàtils de la pròpia biblioteca. La seva validesa és per un període de temps indefinit.
 2. L’obtenció del carnet de la Biblioteca Municipal és un servei gratuït. Si es sol·licita personalment a la Biblioteca es farà a l’acte després de presentar un document identificatiu (DNI/targeta de resident o passaport més volant d’empadronament) que acrediti les dades personals i facilitar el nº de telèfon i adreça de correu electrònic.
 3. Per a sol·licitar-lo, els infants hauran de venir acompanyats per la seva mare/pare o tutor legal. Només si són majors de 10 anys i presenten el seu DNI se’ls hi farà directament.
 4. També es podrà sol·licitar mitjançant un formulari web. En aquest cas, s’haurà de passar a recollir a la Biblioteca personalment tot aportant la documentació citada.
 5. En tots els casos el carnet és personal i intransferible. Cap usuari/a podrà treure documents amb un carnet que no sigui el seu propi, ni amb més d’un carnet a nom de parents, amics, etc… A tal efecte, i en cas de dubtes, el personal de la biblioteca podrà demanar l’usuari que s’identifiqui.
 6. Amb els carnets els titulars dels quals siguin infants, només es podran treure documents de la sala infantil.
 7. Serà d’obligat acompliment comunicar qualsevol canvi en les dades personals a fi de facilitar la gestió d’avisos, reclamacions, reserves, pèrdues, etc. En cas contrari l’usuari/a serà l’únic responsable dels perjudicis que se’n puguin derivar.
 8. La pèrdua o robatori del carnet s’haurà de comunicar d’immediat a la biblioteca a fi d’evitar usos indeguts, dels quals només el titular en serà responsable.
 9. L’expedició de duplicats dels carnets tindrà un cost de 3€ per exemplar, actualitzable anualment a l’ordenança reguladora de les taxes i preus públics corresponent. Només si es justifica documentalment, mitjançant denúncia de robatori o furt, se n’estarà exempt del pagament.
 10. Aquest cost també serà d’aplicació en els casos en que el duplicat sigui sol·licitat per un usuari el carnet original del qual pertany a una altra biblioteca del SLPC.
 11. El carnet de lector/a de la Biblioteca de Lloret podrà ser utilitzat a totes les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que tinguin automatitzat el servei de préstec.
 12. La Biblioteca podrà fer carnets temporals a les persones no residents a Catalunya per tal de que puguin accedir al servei de préstec. En aquest cas caldrà fer un dipòsit de 20€, import que s’actualitzarà anualment, com a garantia de la devolució dels documents, i que es retornarà quan l’usuari/a hagi presentat tot el material en préstec en bon estat.
 13. Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris s’incorporaran a un fitxer automatitzat del Departament de Cultura de Generalitat i no seran cedides a tercers sense autorització prèvia del interessat, tret d’aquells supòsits legalment establerts. En qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a la