Article 21. Aula Multimèdia

1. L’aula multimèdia és un espai d’aprenentatge d’ús individual o col·lectiu.

2. Està equipada amb 15 PCs, 1 MAC i una pissarra electrònica connectada a un portàtil.

3. Quan l’ús demandat sigui d’un usuari individual, aquest haurà d’estar en possessió del carnet de la biblioteca i entrar la sol·licitud via formulari web o  al taulell de la P1 amb una antelació mínima de 72 h. (3 dies hàbils). No caldrà entrar instància a l’OIAC.

4. En funció de la valoració que se’n faci de la petició i de la disponibilitat, la biblioteca admetrà o no la reserva. En tot cas, resoldrà la sol·licitud en un termini de 48 h. i li comunicarà al demandant.

5. Excepte autorització expressa, no es permès instal·lar programari nou ni fer actualitzacions del mateix.

6. Es recomana que cada usuari esborri els seus fitxers de zones compartides (disc dur dels PC) un cop finalitzada la sessió de treball.

7. La biblioteca no es responsabilitza del manteniment de dades en zones compartides ni temporals i recomana que cada usuari faci còpia de seguretat de les mateixes.

8. Seran obligacions dels usuaris:

a) Complir puntualment amb els horaris establerts.

b) Informar immediatament de qualsevol irregularitat en el funcionament de l’equip assignat (maquinari, programari o connectivitat)

c) Tenir cura i  mantenir l’ordre, neteja, etc. dels equips en acabar de fer-ne ús, el que inclou apagar els equips adequadament i deixar el lloc de treball net i ordenat.

d)Mantenir el màxim silenci possible en consideració a que l’aula és contigua a una sala d’estudi.

e)Seguir les instruccions, procediments específics i limitacions que la biblioteca estableixi en relació a l’ús dels recursos de l’aula.

9. L’ús es regirà, a més, per les normes generals i règim disciplinari contemplats en el present  reglament, especialment aquelles relatives a l’ús de les TIC.