Article 20. Reserves

 1. Les reserves es faran per estricte ordre de petició.
 2. Només excepcionalment i a causa d’una necessitat sobrevinguda del propi Ajuntament es podrà alterar aquest ordre. Quan, per aquest motiu, s’hagués de revocar una reserva d’espai cedit prèviament, s’oferirà sempre una alternativa (espai o data diferents) als usuaris.
 3. Sol·licituds.
 • Es tramitaran sempre mitjançant el formulari web de la biblioteca, tret d’aquells casos en què es prevegi una via alternativa (art. 21.3 i 23.5.)
 • L’antelació amb què s’ha de sol·licitar la reserva variarà segons els espais:
  • Espai 1 / Espai 2 / Espai 3 /Aula-taller : 1 setmana
  • Aula Multimèdia / Sala Polivalent : 2 setmanes
  • Sala d’Exposicions : 3 mesos
 • En el termini de 48 h. hàbils la biblioteca confirmarà o denegarà la prereserva donant coneixement al peticionari.
 1. Formalització.
 • Per fer la reserva en ferm de la sala caldrà, una vegada confirmada la disponibilitat per la biblioteca, entrar la corresponent instància a l’ OIAC.
 • Si, segons l’ordenança vigent, correspongués procedir al pagament de taxes, aquest s’haurà d’efectuar en el moment de presentar la instància,  cas contrari s’anul·larà automàticament la prereserva.
 • La cessió d’espai serà gratuïta en aquells supòsits recollits a la Ordenança Fiscal nº 20, reguladora de les taxes per la utilització d’instal·lacions municipals de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
 • La gratuïtat de la cessió no eximeix els usuaris del compliment de la resta de la normativa