Article 19. Condicions generals

1. La Biblioteca Municipal de Lloret de Mar compta amb diversos espais complementaris per oferir als seus usuaris i a la ciutadania de la vila:

– A la planta 1ª : Aula Multimèdia, Aula d’Estudi, Sala 1 (Espai 1) i saleta interna de reunions (Espai 2).

– A la planta -1 : Aula-taller, Sala d’estudi infantil (Espai 3), Sala Polivalent i Sala d’Exposicions.

2. La disponibilitat i els horaris dels espais esmentats estaran sempre condicionats a la compatibilitat amb les activitats que dugui a terme la biblioteca i l’Ajuntament en l’àmbit de les finalitats que els hi són pròpies.

3. Podran fer ús dels espais, segons tipologia de la sala, els usuaris de la biblioteca, entitats de dret o de fet del municipi i grups no-formals

4. Tindran prioritat els actes de caràcter cultural i educatiu. Els que tenen per objecte la cultura, la difusió de la lectura i la promoció social i comunitària. Els actes han de ser d’entrada lliure i gratuïta.

5. Si la disponibilitat ho permet, també es podran cedir els espais per a finalitats particulars.

6. Ni la biblioteca ni l’Ajuntament de Lloret es faran responsables dels continguts ni de l’organització dels actes en els quals no estiguin directament implicats.

7. Serà obligatori deixar la sala com s’ha trobat. Si es produeix algun desperfecte, el responsable de l’entitat ho haurà de comunicar als responsables de la Biblioteca. En qualsevol cas els desperfectes ocasionats i la seva restitució anirà a càrrec de l’usuari.

8. La sala ha de quedar lliure a l’hora acordada prèviament i ha de quedar llesta per la seva posterior utilització.

9. Queda prohibit enganxar o clavar objectes a les parets de la sala i de la resta de l’edifici (xinxetes, claus, grapes, cintes adhesives…).

10. Està prohibit fumar, menjar i beure a les sales.

11. L’equip de so, llums i informàtic, només podrà ser manipulat pel personal de consergeria de la Biblioteca o per tècnics qualificats, aportats per l’entitat i autoritzats per l’Ajuntament o la Biblioteca.

12. La instal·lació de materials o equips tècnics aliens a la Biblioteca requerirà autorització expressa de la Biblioteca i anirà a càrrec dels usuaris.

13. En cas que l’activitat consisteixi en qualsevol expressió artística que comporti drets d’autor, ja sigui en directe o enregistrada, serà la pròpia organització de l’acte la que es posarà en contacte amb la Societat General d’Autors i Editors per tal de formalitzar les quotes pertinents i haurà de justificar davant la Biblioteca el corresponent rebut de pagament a l’ SGAE.

14. En cas d’anul·lació de l’acte per part de l’entitat o particular sol·licitant, l’import de la taxa no serà retornat.

15. El sol·licitant es compromet a respectar l’aforament màxim permès dels espais i és el responsable del compliment d’aquest límit.

16. La utilització d’aquestes sales pressuposa l’acceptació de la present normativa.

17. En cas de conducta incívica o transgressió manifesta de la present normativa per part dels organitzadors o assistents es podrà suspendre l’acte organitzat, sense que això pugui motivar cap reclamació per part dels organitzadors. Arribat el cas, i a partir d’aquest moment, no s’atendran futures demandes generades pels mateixos organitzadors