Article 18. Activitats culturals i de promoció de la lectura

  1. La biblioteca organitzarà activitats culturals i lúdiques per dinamitzar el seu fons i per promoure i difondre la lectura.
  2. Les activitats que s’organitzin a la Biblioteca seran de lliure accés a tots els ciutadans. No obstant, per motius de capacitat o en cas d’estar dirigides a un sector de públic determinat es pot prioritzar i/o limitar l’accés a les mateixes. Igualment algunes d’elles (cursos, clubs de lectura, etc.) poden requerir d’inscripció prèvia.
  3. Com a norma general les activitats organitzades per la biblioteca seran gratuïtes. No obstant, i en funció del seu caràcter especial, interès restringit, etc. ocasionalment podrien estar sotmeses a preus públics o taxes.
  4. Sempre que es pugui preveure que el desenvolupament d’una activitat determinada afectarà els altres serveis s’haurà de comunicar amb la suficient antelació als usuaris, amb indicació expressa de la causa, els dies i les hores que es produirà  i la limitació o suspensió temporal del servei afectat, si s’escau.