Article 16. Servei d’accés a les TIC

Oferint aquest servei lliure i gratuït la biblioteca pretén garantir l’accés de tota la ciutadania a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, potenciar-ne l’ús i el seu coneixement.

La biblioteca disposa de terminals de PC per a l’ús dels usuaris/es repartits per les tres plantes i l’aula multimèdia amb connexió a internet i programari ofimàtic. Igualment tot l’espai de la biblioteca és zona Wifi per a que els usuaris es puguin connectar amb els seus propis aparells.

 

  1. Els usuaris no podran alterar la configuració del programari ni del maquinari, i s’abstindran d’instal·lar cap mena de software als ordinadors.
  2. Una vegada acabada la sessió no quedarà cap arxiu emmagatzemat a l’ordinador, automàticament s’esborraran.
  3. No es permès l’accés a webs de contingut pornogràfic, violent o que vulnerin drets fonamentals de la persona.
  4. Només es podrà retirar informació de la xarxa en suport magnètic o imprès dins dels límits que permet la legislació vigent, la propietat, l’autor i qualsevol altra norma ètica o exigència implícita o explícita establertes en cada cas.
  5. La biblioteca no es farà mai responsable del contingut de les pàgines web consultades
  6. Segons les seves necessitats, els usuaris poden disposar de:

A. Ordinadors de consulta ràpida.

Són els terminals situats a la planta baixa. El seu temps d’ús està limitat a 15 minuts. No admeten reserves.

B. Ordinadors de consulta prolongada.

1. Situats a la sala infantil i a la planta 1ª permeten un ús de 15 hores mensuals distribuïdes a conveniència de l’usuari dins de l’horari de sessions establert. S’aconsella reservar les sessions amb antelació. Les reserves es poden gestionar des d’internet, sigui a casa o a la mateixa biblioteca.

2. Actualment el funcionament d’aquests ordinadors es gestiona mitjançant el programa PuntXarxa, i com a requeriment previ per accedir al servei cal donar-se d’alta com a usuaris del sistema amb el DNI, passaport o document equivalent. En el cas dels menors de 14 anys és condició indispensable una autorització signada pels pares/tutors legals i una fotocòpia del DNI de la persona que autoritza, a més del DNI propi si se’n disposa.

3. Les sessions estan pensades per un ús individual. Segons la disponibilitat d’espai es podrà afegir una segona persona, però en tot cas s’haurà sempre de respectar la privacitat de la resta d’usuaris.

4. Les sessions són de 60 minuts de durada i comencen a l’hora en punt. Transcorreguts 10 minuts sense haver accedit la persona que havia fet al reserva, l’ordinador podrà ser ocupat per un altre usuari.

5. La Biblioteca podrà establir: un horari restringit del servei, una agenda horària de reserves dels usuaris i un horari o sistema per regular la sol·licitud de suport del personal bibliotecari. També podrà restringir el servei amb l’objectiu de garantir-ne l’accessibilitat al major nombre possible d’usuaris.

 C. Wifi.

1. Actualment la biblioteca té dues xarxes wifi independents i que funcionen de forma diferent; circumstància, no obstant que amb el temps podrà variar.

2. Depenent de la xarxa triada, hom s’haurà de registrar com a usuari i disposarà de les mateixes sessions i en les mateixes condicions que en els PC o només haurà d’acceptar les condicions del servei.

3. En totes dues, però, les sessions tenen una durada de 60 minuts.

D. Ordinadors de l’aula multimèdia.

1. Aquesta aula, ubicada a la planta 1a, compta amb 15 PC i un MAC més un portàtil connectat a una pissarra electrònica.

2. El temps d’ús d’aquests ordinadors és indefinit, en cada cas se’n valoraran les necessitats i la disponibilitat.

3. La utilització dels ordinadors podrà ser individual o col·lectiva com a aula d’aprenentatge.

4. Per l’ús individual caldrà tenir el carnet de la biblioteca, que mentrestant s’haurà de dipositar al taulell, i justificar la necessitat per raons d’estudi, treball, etc. que el personal de la biblioteca valorarà.

5. La biblioteca cedirà aquest espai per l’ús col·lectiu (cursets, presentacions, etc.) a petició d’institucions i entitats no lucratives interessades i que hauran de disposar del carnet d’entitat de la biblioteca. Caldrà reservar amb antelació.

6. L’entitat demandant se’n farà responsable dels possibles desperfectes, etc. I del comportament dels usuaris individualment.

7. La biblioteca es reserva el dret de concedir o no la reserva, atenent a les seves pròpies necessitats i a la justificació que se’n faci de la petició.