Article 14.  Servei de préstec de lectors de llibres electrònics

Per accedir al servei caldrà estar en possessió del carnet de la biblioteca  i emplenar un formulari acceptant les condicions específiques del préstec i règim sancionador.

El préstec i retorn es farà al taulell de la planta 1ª, i serà per un termini improrrogable de 30 dies naturals.

1. Infraccions i sancions.

a) Esborrar, afegir, copiar o modificar de qualsevol manera el contingut del lector o no retornar-lo en el període previst  es considerarà una infracció greu i es sancionarà amb l’exclusió per un any d’aquest servei de préstec.

b) El retorn de l’aparell amb un mal funcionament, o el no retorn, suposarà una infracció molt greu i la suspensió definitiva del dret a utilitzar aquest servei de préstec.

c) En tots els casos en que es detectin disfuncions o trencaments en el lector de llibres electrònics l’usuari serà responsable econòmic de la reparació pertinent, el cost de la qual serà determinat pel cap de la secció d’informàtica de l’Ajuntament

d) En cas de pèrdua, robatori, no retorn, o qualsevol altre motiu que faci malbé l’aparell, l’usuari haurà de restituir-lo per un d’iguals o similars característiques o, alternativament, abonar l’ import corresponent.