Article 13. Servei de préstec d’ordinadors portàtils

La biblioteca disposa d’ordinadors portàtils que facilitarà als usuaris en préstec per tal d’afavorir l’accés a la informació i documentació electrònica, així com el treball individual i l’autoaprenentatge.

L’ús dels ordinadors portàtils dóna autonomia a l’usuari, i s’adiu amb l’objectiu de que la biblioteca esdevingui un centre de recursos per a l’aprenentatge i la investigació. Alhora facilita la mobilitat i el treball amb els ordinadors a la mateixa biblioteca.

1. Poden ser usuaris d’aquest servei totes les persones amb carnet del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en vigència i sense cap bloqueig, residents a Lloret de Mar.

2. Condicions del servei:

a) Per sol·licitar el servei els usuaris hauran d’adreçar-se al taulell de la Planta 1 i identificar-se amb el carnet de la biblioteca almenys 48 h. abans de poder fer efectiu el préstec.

b) En qualsevol cas la biblioteca podrà denegar-lo quan ho consideri oportú atenent a raons de conveniència.

c) Els usuaris hauran de llegir, omplir i signar el formulari de préstec que se’ls lliurarà. En aquest formulari s’informarà de les normes i condicions del préstec del portàtil i de les conseqüències en cas d’incompliment.

d) La devolució del portàtil l’ha d’efectuar personalment l’usuari que l’ha agafat en préstec, retornant-lo al taulell de la planta 1 de la Biblioteca.

e) Els usuaris que estiguin bloquejats no podran treure cap portàtil fins a la finalització de la suspensió

 3. Període de préstec:

a) El préstec es podrà demanar únicament pel cap de setmana, i comprendrà de divendres a partir de les 19:30 h. fins el dilluns següent.

b) El retorn s’haurà d’haver efectuat inexcusablement a les 13:00 del dilluns, una hora abans del tancament de la biblioteca.

4. Els ordinadors es deixaran en perfectes condicions d’ús i funcionament juntament amb el seu carregador, ratolí i maleta. Configurat i amb la bateria carregada.

5. L’usuari haurà de revisar l’ordinador abans d’endur-se’l i si detectés qualsevol mal funcionament del maquinari o programari ho ha de comunicar d’immediat al personal de la biblioteca i omplir la fitxa d’incidències que el mateix personal li facilitarà en el moment de fer el préstec.

6. Els usuaris de la sala infantil no podran fer servir aquest servei per si mateixos, necessitaran de la presència del pare/mare/tutor legal que haurà de signar el formulari de préstec i assumir la responsabilitat del mateix.

7. Préstec en sala:

a) A la secció infantil, i a criteri del personal de la biblioteca, es deixaran portàtils als nens majors de 10 anys per fer-ne ús a la mateixa sala. Serà estrictament necessari estar en possessió del carnet de la biblioteca i dipositar-lo al taulell. Se li retornarà quan torni l’ordinador.

b) A la sala d’adults, també a criteri del personal, es deixaran portàtils durant el temps d’obertura de la biblioteca. Per sol·licitar-ho caldrà tanmateix presentar i deixar al taulell el carnet de la biblioteca.

 

8. Infraccions i sancions.

a) No dur a terme la revisió de l’ordinador i detectar a posteriori petites disfuncions, en els casos en que es pugui determinar sense cap dubte que aquelles eren presents en el moment de fer el préstec, constituiran una falta lleu que es sancionarà amb l’exclusió del servei de préstec de portàtils per 3 mesos.

b) Esborrar, afegir, o modificar de qualsevol manera el software del portàtil o no retornar-lo en el període previst  es considerarà una infracció greu i es sancionarà amb l’exclusió per un any d’aquest servei de préstec.

c) El retorn del portàtil amb un mal funcionament, o el no retorn, suposarà una infracció molt greu i la suspensió definitiva del dret a utilitzar el servei de préstec de portàtils.

d) En tots els casos en que es detectin disfuncions o trencaments en el portàtil, l’usuari serà responsable econòmic de la reparació pertinent el cost de la qual serà determinat pel cap de la secció d’informàtica de l’Ajuntament

e) En cas de pèrdua, robatori, no retorn, o qualsevol altre motiu que faci malbé l’ordenador portàtil, tant a la part de software com a hardware o qualsevol dels components   (maleta, ratolí i carregador), l’usuari haurà de restituir l’ordinador i /o els perifèrics per uns iguals o de similars característiques o, per defecte, abonar l’ import, determinat pel cap d’informàtica de l’Ajuntament, d’un d’igual o equivalent.