La llibertat, el progrés i el desenvolupament de la societat i dels individus són valors humans fonamentals. Aquests valors només s’assoleixen mitjançant la capacitat de ciutadans ben informats per exercir els seus drets democràtics i tenir un paper actiu en la societat.  (…) La biblioteca pública, accés local al coneixement, proporciona les condicions bàsiques per aprendre al llarg dels anys, per decidir lliurement i per al desenvolupament cultural de l’individu i dels col·lectius.

Aquest Manifest declara que la UNESCO creu en la biblioteca pública com a força viva per a l’educació, la cultura i la informació, i com a agent essencial per aconseguir la pau i el benestar espiritual a través del pensament. Per aquesta raó, la UNESCO anima els governs nacionals i locals a donar suport i a comprometre’s activament en el desenvolupament de les biblioteques públiques.”

Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública (nov.1994)

 

PREÀMBUL

_______________________________________________________________

 

La Biblioteca de Lloret de Mar, d’acord amb el que diu el Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública (1994), es defineix com un centre  local d’informació i fa seves les missions que aquest li encomana relatives a la informació, l’alfabetització, l’educació, i la cultura.

D’acord amb el que preveu la legislació en vigor, la Biblioteca Municipal és un servei  de prestació obligatòria pels municipis de més de 5.000 habitants. Així ho contemplen tant l’art. 26.1b de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local com l’article 67,b del Text refós de la Llei  8/1987, de 15 de abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003).

Per altra banda la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya ordena i estructura aquest servei, corresponent als municipis i ens locals, en el denominat Sistema de Lectura Pública de Catalunya, integrador de totes les xarxes de biblioteques existents al país. Reafirma la competència municipal quan a la gestió de la Lectura Pública i alhora regula també els serveis de suport i cooperació necessaris per a l’acompliment de les funcions de les biblioteques públiques.

La Biblioteca Municipal de Lloret, que data del 1991, està avui en dia plenament integrada en aquest sistema de Lectura Pública de Catalunya. És una biblioteca de titularitat municipal que compta amb el suport tècnic, assistència i cooperació tant de la Diputació de Girona, com de la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu consisteix en esdevenir el centre cultural i de relació social de referència de la vila. I, d’acord amb el Manifest de la UNESCO de la Biblioteca Pública de 1994, les seves funcions s’ordenen en torn a objectius culturals, de formació, de lleure i d’integració social.

La Biblioteca Municipal de Lloret de Mar es configura com un servei municipal públic, gratuït i obert a tota la ciutadania en igualtat de condicions, que pretén facilitar l’accés a la informació, la formació, la cultura i el coneixement.

Les seves polítiques aniran encaminades a promoure la lectura, l’autoaprenentatge i autoformació individual, el lleure i la cohesió social. Així mateix fomentarà l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i es preocuparà de minimitzar l’anomenada “escletxa digital”.

El seu fons s’orientarà a donar resposta a les necessitats dels usuaris en tots els àmbits citats i a facilitar les eines pertinents per a la formació de ciutadans informats i crítics.

Descarregar reglament